Start Opis projektu
Opis projektu
Wpisany przez Beata Gołoś   
piątek, 29 października 2010 22:03

Projekt pt ”Inżynier-zawód z przyszłością” dotyczy uruchomienia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej(PSW) nowego kierunku studiów Budownictwo z dwoma specjalnościami: BUD ogólne oraz ekobudownictwo

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 2015 roku wśród absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego, we współpracy z środowiskiem gospodarczym, liczby specjalistów z  dyplomem inżyniera z zakresu budownictwa poprzez ukończenie przez 120 studentów nowego kierunku studiów w PSW budownictwa z dwoma specjalnościami.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Poprawa jakości oferty edukacyjnej uczelni poprzez otwarcie nowego kierunku o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki: BUD,
  • Podniesienie umiejętności studentów z zakresu przedmiotów ścisłych poprzez realizację zajęć fakultatywnych z matematyki i fizyki na I r. studiów kier. BUD
  • Przygotowanie studentów do aktywnego poruszania się na rynku pracy poprzez organizację szkoleń kompetencyjnych, organizację mini targów pracy oraz rozwój funkcjonującego na uczelni akademickiego biura karier
  • Zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia poprzez organizację dyskusji panelowych, wykładów z przedstawicielami pracodawców i aktywne zaangażowanie ich w system praktyk i staży na kierunkach inżynierskich
  • Uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunkach inż. poprzez upraktycznienie kształ. i powiązanie go z rynkiem pracy.

 W czasie trwania projektu wsparciem zostanie objętych 120 studentów (24 K i 96 M) studiów stacjonarnych I stopnia w ramach 2 naborów: w roku akad. 2010/11 i 2011/12 po 60 osób.

Plakat informacyjny:

2010_11_15_07_11_22_inzynier_budownictwa